Yazım Kuralları/Publication Rules

Yazım Kuralları/Spelling Rules

Özet Bildiri Şablonu Word Şablon 

EconBuss Sempozyum Özet ve Tam Metin Bildiri  Yazim Kurallari

1.   Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.

2.   Makalelerin uzunluğu dergi formatında olup, 25 sayfayı geçmemelidir.

3.   Sayfa düzeni; Sol:  2 cm, Sağ: 2 cm, Üst: 2 cm ve Alt: 2 cm olmalıdır.

4.   Makaleler 12 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

5.   Paragraflarda başlangıç girintisi (ilk satır – 1 cm) olmalıdır, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

6.   Makalenin ilk sayfasında 14 punto olarak Türkçe ve İngilizce başlık, 11 punto olarak 250 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özet ile en az 3 – en fazla ise 5 tane olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler bulunmalıdır.

7.   Anahtar kelimelerin altına 2 ya da 3 adet JEL kodu eklenmelidir.

8.   Yazarın unvanı ile ad ve soyadı 12 punto olarak makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Yazar ad soyadının altında ise 10 punto olarak yazarın görev yeri ve e-mail adresi gösterilmelidir.

9.   Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar 12 punto kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır.

10. Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde, sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 12 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 9-11 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır. Örnek: Tablo 3: İhracat Verileri

11.  Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde ve 10 punto olarak ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; 

·  Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Paksoy, 2011:70).
·  İki yazarlı yayınlarda atıf: (Paksoy ve Gökçe, 2012:22).
·  Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Paksoy vd., 2014:35).
·  Birden fazla kaynağa atıf: (Schumpeter, 1934:66; Wood, 2005:36)
·  Kaynağın tamamı için atıf: (Drucker, 1995)
·  Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (TÜİK, 2012:45). 

12. Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayımlardakine benzer şekilde atıf yapılmalıdır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. Örnek; 

·  Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf: (Gökçe, 2012)
·  Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf: (Rekabet Kurumu, 2008). 

13. Bir yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Örnek; 

·  Paksoy (2013a), Paksoy (2013b). 

14. Makalede kullanılan her türlü kaynak, kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri   “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Kaynakça girintisi (Asılı – 1 cm) olarak ayarlanmalıdır. Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

– Kitaplar

EROL, E. (2008).  Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, İstanbul.

ACAR, D. ve TETİK, N. (2008).  Genel Muhasebe,  Detay Yayıncılık, Ankara.

DEMİR, Y., ÖZDEMİR, O. ve EREN, İ. (2008). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansal Yönetim Uygulamaları, Asil Yayın, Ankara. 

– Çeviri Kitaplar

DRUCKER, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev.) ÇORAKÇI, B., İnkilap Kitabevi, İstanbul. 

– Editörlü Kitaplar

OKÇU, M., AKTEL, M. ve KERMAN, U. (2007). “İki Süreci Anlamak: Kamu Yönetiminde Küreselleşme ve ‘Avrupalılaşma’”, (Ed.) YILMAZ, A. ve BOZKURT, Y., Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.

 – Yazar Adı Olmayan Kitaplar

DPT (2003). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara. 

– Dergiler

YAVUZ, A., ALBENİ, M. ve KAYA, D.G. (2009). “Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(4): 65-90. 

– Gazeteler

GÖKÇE, D. (1997). “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart. 

– Tezler

ÖZKUL, G. (2008). Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ’lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi,  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. 

– İnternet Bazlı Kaynaklar(i)

Eğer kaynağın yazarı belirli ise süreli yayımlardakine benzer şekilde kaynakçada verilmelidir. Ancak, kaynağın yer aldığı internet adresi de tüm uzantılarıyla verilmelidir. Eğer internetten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse, ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılmalıdır. Örnek; 

ENER, N. (2002). “Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets) İçin Pazarlama Stratejileri”, http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, (10.05.2005). 

(ii)   Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından alınmış ise, kaynakçada kurumun adı,  yazının başlığı  (varsa)  ve tüm uzantılarıyla internet adresi verilmelidir. Örnek; 

REKABET KURUMU (2010). “Rekabet Hukukunun Esasları”, http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerik&icId=53, (17.03.2010). 

15.   Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda, bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınmalıdır.
Spelling Rules of the EconBuss Symposium Abstract and Full Paper

1.   Papers should be prepared with “Office Word” program and A4 format.

2.   The length of the paper should not exceed 25 pages in journal format.

3.   Page layout should be left: 2 cm, right: 2 cm, up: 2 cm, and bottom: 2 cm.

4.   Articles should be written with font type of “Times New Roman”, in 12 font size and with “single” spacing. There should be one space after points and commas.

5.   Paragraphs should be without an initial indent, 6 nk spaces should be left between the paragraphs. No extra blank lines between the paragraps.

6.   The title should be written in Turkish and English with 14 font size, Turkish and English abstracts should contain no more than 250 words with 11 font size, and include 3 to 5 key words in Turkish and English.

7.   The name, surname, and title of the author(s) should be written with 12 font size, under the title and right aligned. The name of institution and e-mail address of the author(s) should be written with font size 10 in the footnote.

8.    Please add from two or three JEL codes under keywords.

9.   The headings and subheadings should be appeared in 12 font size, bold and left justified (unindented) and also numbered as 1. 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. The headings should be capitalized and subheadings should appear in lower case (initial word capitalized). The headings should be partitioned no more than 4 levels. There should be one blank line before the subheadings; no blank line should be given after the subheadings. There should be no blank line before and after the subheadings.

10.   All the tables, figures and graphics in the paper should be cited in numerical order and center aligned. Each table, figures, and graphics should be given a title. Table title should be placed above the table, figure, and graphic, with 10 pt, centered aligned, and only initial letters capitalized. Table, figure and graphic text should be no smaller than 9 pt and no larger than 11 pt. All tables, figures, and graphics should be clear and can be easily readable and also compatible with the page layout.

11.  References should be made with conjunction method inside the text. Explanation notes should be under the page as footnote with 10 pt. References inside the text should be like surname of the author(s), year of the source, and page number. If there isn’t the name of the author then institution name should be given instead of author’s name. Example: 

·  Works by a single author: (Paksoy, 2011:70)
·  Works by two authors: (Paksoy ve Gökçe, 2012:22)
·  Works by multiple authors: (Paksoy vd., 2014:35).
·  Citing more than one sources: (Schumpeter, 1934:66; Wood, 2005:36)
·  Citing the whole source: (Drucker, 1995)
·  Citing the publications without the name of the author: (TÜİK, 2012:45) 

12.   If the reference is taken from a web site and the author is known, reference should be made like periodic publications. If the date of the downloaded source is not given, access date should be used. If the date of the downloaded source is not given, date of access should be used. Also if no publisher name is available, use the name of website and data of access. For example;        

·  If the author’s name and publication year is known:(Ener, 2002)       
·  If the author’s name and publication year is not known:(Rekabet Kurumu, 2008) 

13.   If you are citing more than one work by the same author in the same year, put the letters a, b, c next to the year. Example; 

·  Paksoy (2013a), Paksoy (2013b). 

14.   All the sources that are cited in the text must appear in the reference page .All sources used in the text should be ordered alphabetically by author last name. Order the works from the same author by publication date (Newest to oldest). Bibliography itendentaion should be set (Pendent – 1 cm). The reference page should be prepared according to example shown below: 

– Books

EROL, E. (2008).  Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, İstanbul.

ACAR, D. and TETİK, N. (2008).  Genel Muhasebe,  Detay Yayıncılık, Ankara.

DEMİR, Y., ÖZDEMİR, O. and EREN, İ. (2008). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansal Yönetim Uygulamaları, Asil Yayın, Ankara. 

– Translated Books

DRUCKER, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev.) ÇORAKÇI, B., İnkilap Kitabevi, İstanbul. 

– Edited Books

OKÇU, M., AKTEL, M. and KERMAN, U. (2007). “İki Süreci Anlamak: Kamu Yönetiminde Küreselleşme ve ‘Avrupalılaşma’”, (Ed.) YILMAZ, A. and BOZKURT, Y., Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara. 

– Book with no Author

DPT (2003). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara. 

– Journals

YAVUZ, A., ALBENİ, M. and KAYA, D.G. (2009). “Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(4): 65-90. 

– Newspapers

GÖKÇE, D. (1997). “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart. 

– Theses

ÖZKUL, G. (2008). Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ’lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi,  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. 

– Internet Based Sources(iii) 

If the authors of the sources are known, it should be given like periodic publications. In addition to this, the web address of the source should be given. If the date of the source is not known, then date of access should be given both in the text and the reference page. Example; 

ENER, N. (2002). “Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets) İçin Pazarlama Stratejileri”, http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, 10.05.2005. 

(iv)  If the source belongs to an institution instead of an author, there should be the name of the institution, the title of the source and complete web address in the bibliography. Example: 

REKABET KURUMU (2010). “Rekabet Hukukunun Esasları”, http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerik&icId=53, 17.03.2010. 

15.   For the cases not mentioned in spelling, scientific publication rules will be taken into consideration.