Yayın Olanakları/Publication Oportunities

1. Gelen bildiriler Özet ve Tam Metin olarak e-Kitap şeklinde yayınlanacaktır.

2. Seçili tam metinler, hakem sürecini tamamladıktan sonra İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD) Sempozyum Özel Sayısında yer alacaktır.

3. Bunun dışında aşağıdaki dergilerde de yayın imkânı mevcuttur:
·        Journal of Social and Humanities Sciences Research (http://www.jshsr.org/Anasayfa.Aspx)
·        Al-Farabi International Journal on Social Science (http://dergipark.gov.tr/farabi)
·        International Journal of Economics, Politics, Humanities and Social Sciences (https://ijephss.com/)

4. Uluslararası Kitap BölümüYÖK’ün uluslararası yayınevi tanımlamasına uyan editörlü bir kitap hazırlanması planlanmaktadır. Kitap kongre faaliyetleriyle ilişkili ancak kongreden bağımsız olarak yayınlanacaktır. Yani kitap bir tebliğ kitabı olmayacaktır.

Kitabın teması “Tüm Boyutlarıyla Sürdürülebilir Kalkınma” olarak belirlenmiştir.

Kitap bölümleri, çok-disiplinli bir yaklaşımla oluşturulacaktır. Kitap içerisinde bölüm olarak yer alabilecek çalışmalar tam metinler arasından seçilecektir.

Bu kitabın yayınlanabilmesi için gereken şartlar şöyledir.

Uluslararası kitap içerisinde yer alacak çalışmalar “tam metin tebliğler kitabı” ve “İKTİSAD Dergisi Özel Sayısı”nda yer alamaz.

Kitabın dili tamamen İngilizce olmalıdır.

Kitap en az 20 bölümden oluşmalıdır.

Kitap bölümleri 10-20 sayfa arasında olmalıdır.

Bir kitap bölümü en fazla üç yazarlı olabilir ve bir yazar en fazla iki kitap bölümünde yer alabilir.

Hem dergi hem de kitap bölümünde yer alan çalışmalar için ücret ödemesi gerekir. (Ücret daha sonra bildirilecektir.)

Kitap bölümü için geçerli yazım kuralları daha sonra bildirilecektir.

*İKTİSAD Dergisi Sempozyum Özel Sayısı 2018 yılı içerisinde çıkarılacaktır.
1. All papers, abstracts and Full texts will be published in a Proceeding e-book.

2. Outstanding papers will be published in the Special Issue of Journal of Economics Business and Political Researches (JEBUPOR)* after the referee evaluation.

3. Besides, there are different publication options:
·        Journal of Social and Humanities Sciences Research (http://www.jshsr.org/Anasayfa.Aspx)
·        Al-Farabi International Journal on Social Science (http://dergipark.gov.tr/farabi)
·        International Journal of Economics, Politics, Humanities and Social Sciences (https://ijephss.com/)

4. International Edited Book Chapter

It is planned to prepare an edited book that confirms to YÖK’s definition of international publishing house. The book is related to the congress activities but will be published independently from the congress. So the book is different from the proceeding book.

The theme of the book is “Sustainable Development in All Dimensions”.

Book chapters will be composed with multi-disciplinary approach.  Book chapters will be selected from full text submissions.

Necessary conditions for edited book publication: 

Edited book chapters cannot be part of proceeding e-book or Special Issue of Journal of Economics Business and Political Researches.

The language of book chapters must only be in English.

The number of book chapters is 20 et least.

A book chapters is about 10-20 pages.A book chapter can be written by maximum three authors and an author can be author of maximum 2 chapters.

Both publications will be charged. (Fee is going to be announced soon).

Writing guidelines for book chapter will be announced as soon as possible.

*Special Issue of JEBUPOR will be published in 2018.