Bildiri kabul süreci 5 aşamadan oluşacaktır:

(1) Bildirinin econbusssymposium@gmail.com adresine gönderilmesi,

(2) Bildirinin hakemlere gönderilmesi,

(3) Hakemler tarafından kabul edilen bildirilerin duyurulması (5 Mayıs 2020),

(4) Bildiri sahiplerine kabul belgesinin gönderilmesi,

(5) Katılım ücretinin ödenmesi (5 Mayıs 2020-22 Mayıs 2020).

Paper acceptance process is going to be in 5 steps:

(1) Submission of the manuscript via emailing econbusssymposium@gmail.com,

(2)  Referees viewing manuscripts,

(3) Announcing the accepted papers by referees (5 May 2020),

(4) Sending all acceptance letters to the authors,

(5) Payment of the registration fee (5 May-22 May 2020).

*Bildiri ve sunumlar Türkçe ve İngilizce dillerinde kabul edilecektir.

*Papers can be both in Turkish and English.

Yayın Fırsatı/Publishing Opportunity

Sempozyumda sunulan bildiriler; ISBN numralı Bildiriler Kitabı’nda yazarların talepleri doğrultusunda sadece özeti veya tam metni basılacağı gibi, ayrıca dergilerin yayın prosedürlerine uygun olarak bütün süreçler tamamlandıktan sonra Uluslararası İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisinde (İKTİSAD), G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi’de ve Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (GİPAD)’nde basılabilecektir.

The papers presented at the symposium; In the Proceedings Book with ISBN number, only the abstract or the full text will be printed in line with the demands of the authors. Full texts will be publish in  Journal of Economics Business and Political Researche (JEBUPOR), G.Ü. İslahiye İİBF  International E-Journal and Entrepreneurship Innovation and Marketing Research Journal.

Özet Bildiri Şablonu Word Şablon 

Kongre Bildiri Sunma Kuralları

  • Katılımcılar kongre düzenleme kurulunun belirlediği bildiri sunum tarihi ve saati dışında bildirilerini sunamazlar.
  • Bildiri sahiplerinin kendilerine belirtilen bildiri sunum tarihi ve saatinden 15 dakika önce ilgili salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  • Bildiri kabul edildikten sonra yazarlarda yapılan değişiklikler kabul edilmeyecektir.
  • Bildirinin sunulmaması durumunda, söz konusu bildiri kongre özet/tam metin kitabında yer almaz.
  • Kongre katılım belgesi sözel sunum yapan kişiye teslim edilir.
  • Kongrede sözlü sunum yapanlara yaka kartı ve diğer hediyeler verilir.